Het laatste Hanzelijn Boek

In november 2021 wordt de laatste publicatie in de lange serie Hanzelijn rapporten verwacht. Tussen 2001 en 2018 was karen Waugh projectmanager Archeologie en coordineerde in die functie alle archeologische werkzaamheden voor, tijdens en na afloop van de aanleg van deze belangrijke nieuwe spoorwegverbinding tussen Lelystad en Zwolle. Het archeologisch onderzoek van het tracé heeft geresulteerd in een groot aantal boorcampagnes, opgravingen en begeleidingen verdeeld over het Oude en het Nieuwe land. In aansluiting op het veldwerk is in 2010 tevens een additioneel wetenschappelijk onderzoeksprogramma gestart met als doel de kennisontwikkeling van de archeologische monumentenzorg in Flevoland een extra stimulans te geven. Beide onderdelen hebben geresulteerd in tientallen onderzoeksrapporten, meestal in de Nederlandse taal. Als het laatste sluitstuk hebben ProRail, RCE, Vestigia en KEWF besloten een Engelstalige synthese over de bewoningsgeschiendenis van Flevoland het licht te laten zien. Het internationale belang van de Vroege Prehistorie van dit voormalige wetlandsgebied aan de Noordzeekust wordt hierin verder onderstreept. Het is tevens de laatste publicatie waaraan Karen heeft kunnen werken.

Het boek is samengesteld door een schrijfteam van Nederlandse prehistorici en landschapsarcheologen en zal worden gepubliceerd door Sidestonepress in Leiden.

Verdere informatie volgt.