Privacyverklaring

Stichting Karen E. Waugh Foundation (KEWF),  gevestigd aan Spoorstraat 5, 3811MN te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Overige contactgegevens:

Website: https://kewaughfoundation.org

Email: info@kewaugfoundation.org

Telefoon: 033-2779200

Onze functionaris voor gegevensbescherming van KEWF is mw. M. Hessing. Zij is te bereiken via info@kewaughfoundation.org

 

KEWF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
-Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
Onze website en onze stichting hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Wij kunnen echter niet altijd controleren wie onze website bezoekt.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming toch over bijzondere en/of persoonlijke gegevens beschikken, neem dan contact met ons op via info@kewaughfoundation.org dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen :

Het afhandelen van uw subsidieverzoeken, opdrachten of betalingen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
KEWF neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuele personen. We doelen hierbij op besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KEWF) tussen zit.

KEWF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Subsidieaanvragers en sollicitanten: 3 jaar;

Aanvragers van informatieverzoeken: 1 jaar;

Contactpersonen van samenwerkingspartners, sponsors, toeleveranciers en relaties: 5 jaar

Medewerkers, oud medewerkers en ontvangers van verstrekte subsidies: 10 jaar

KEWF deelt uitsluitend gegevens met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

KEWF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht over uw eigen persoonsgegevens te beschikken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@kewaughfoundation.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KEWF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons