Doelstelling

De Karen Elizabeth Waugh Stichting (KEWF) zet zich in om kennis en ervaring over het gedeelde verleden van de landen rond de Noordzee, en de materiële overblijfselen daarvan, te vergroten en onderling uit te wisselen.  KEWF faciliteert alle vormen van archeologisch onderzoek op het land en onderwater, waarin  de culturele en historische verbindingen over de Noordzee een belangrijk onderdeel vormen en het publieksbereik daarvan.  Daarbij hoort nadrukkelijk ook het ondersteunen van jonge onderzoekers bij het verleggen van grenzen en het beter toegankelijk maken van onderzoeksresultaten door bestaande culturele, taalkundige  of politieke barrières af te breken. Wij doen dit onder meer door projecten te ondersteunen, fondsen te werven voor de uitvoering daarvan, en die uitvoering waar nodig te coördineren.  De eventuele opbrengsten van onze projecten worden volledig ingezet om volgende projecten te financieren en nieuwe vormen van kennisuitwisseling en publieksbereik in het werkgebied te  stimuleren.

Meer concreet valt daarbij te denken aan:

  1. het mogelijk maken van publicaties en andere publieksuitingen over archeologisch onderzoek, waardoor het bereik van de resultaten wordt vergroot. Bijvoorbeeld via mogelijk maken van vertalingen, of het omzetten van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar meer publieksvriendelijke of educatieve uitingen.
  2. het mogelijk maken van kennisuitwisseling (studiereizen, symposia. stages) voor (jonge) onderzoekers, die zich bezig houden met grensoverschrijdend archeologisch onderzoek in de landen rond de Noordzee.
  3. het stimuleren van grensoverschrijdende onderlinge samenwerking tussen archeologen en het afbreken van onnodige obstakels die een verdere integratie van Europees archeologisch onderzoek in de weg staan. Dat kan bijvoorbeeld door het verder integreren van de bestaande professionele kwaliteitseisen, functieprofielen en arbeidsvoorwaarden voor archeologen.

KEWF kan zelf projecten en initiatieven entameren, maar werkt nadrukkelijk het liefst samen met anderen. Participatie en financiële ondersteuning zijn afhankelijk van de beschikbare middelen en de hoogte van de benodigde inzet door de stichting zelf.